บริการต่อเครื่อง และบริการต่อเครื่องภายในวันเดียวกัน

สำหรับลูกค้าที่ต่อเครื่องด้วยสายการบิน ZIPAIR จากสายการบินอื่นหรือไปยังสายการบินอื่น ลูกค้าทุกคนต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางมาถึง รับสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่อง และผ่านการตรวจสอบของศุลกากร คุณอาจจะต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการเข้าสู่ประเทศที่เปลี่ยนเครื่อง หากคุณไม่สามารถแสดงเอกสารได้ การขึ้นเครื่องอาจถูกปฏิเสธ กรุณาเตรียมเอกสารการเดินทางทั้งหมดล่วงหน้า หากคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศที่สนามบินปลายทางและจำเป็นต้องเดินทางกลับไปยังสนามบินต้นทาง คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับเอง (ตามมาตรา 12 ของเงื่อนไขการขนส่งระหว่างประเทศ) กรณีที่คุณกำลังเปลี่ยนเครื่องไปยังเที่ยวบิน ZIPAIR หลังจากใช้เที่ยวบินของสายการบินอื่น สัมภาระเช็คอินของคุณจำเป็นต้องเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินของเราอีกครั้ง หลังจากรับสัมภาระที่บริเวณรับสัมภาระของเที่ยวบินก่อนหน้าเเล้ว เราไม่สามารถรับสัมภาระด้วยวิธีอื่นๆได้นอกเหนือจากการเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินกับ ZIPAIR อย่างไรก็ตามลูกค้าที่มีการต่อเครื่องในวันเดียวกันในบางเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ZIPAIR ไม่จำเป็นต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และสามารถต่อเครื่องผ่านสนามบินนาริตะได้ สำหรับเที่ยวบิน ZIPAIR หากคุณเลือก 'เที่ยวเดียว (รวมถึงการต่อเครื่อง)' เมื่อค้นหาเที่ยวบิน คุณสามารถตรวจสอบเที่ยวบินที่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนาริตะโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง <การรวมเที่ยวบินของ ZIPAIR ที่อนุญาตให้เปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนาริตะโดยไม่ต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง> ・วันที่มาถึงและวันที่ออกเดินทางที่นาริตะต้องเป็นวันเดียวกัน ・เวลาเชื่อมต่อระหว่างเที่ยวบินต้องมากกว่า 60 นาที