หนังสือรับรอง

  • หนังสือรับรองการขึ้นเครื่อง

    หนังสือรับรองการขึ้นเครื่องสามารถออกได้ภายใน 1 ปีหลังจากได้โดยสารเครื่องบิน
    ผู้โดยสารที่จำเป็นต้องใช้กรุณาติดต่อศูนย์การติดต่อช่วยเหลือ

  • หนังสือรับรองการล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน การเปลี่ยนปลายทาง

    สามารถออกหนังสือรับรองเที่ยวบินล่าช้า ยกเลิกเที่ยวบินได้ในกรณีที่มีการระงับการบิน หรือเวลาถึงปลายทางล่าช้ามากกว่า 30 นาที หรือ มีการเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทาง หรือ มีเหตุต้องบินกลับยังต้นทาง
    หากคุณต้องการโปรดติดต่อ ศูนย์การติดต่อช่วยเหลือ หรือ เคาน์เตอร์สนามบิน