จะเชื่อมโยงรหัสสมาชิกกับ JAL Mileage Bank ได้ที่ใด?

สามารถทำได้ที่ ZIPAIR web แต่ไม่สามารถเชื่อมโยงได้ที่เว็บไซต์ของJAL