หากฉันยกเลิกสินค้าหรือบริการที่ซื้อด้วยคะแนน ZIPAIR คะแนนจะได้รับคืนหรือไม่?

การคืนคะแนนที่ใช้จะเป็นไปตามนโยบายการคืนเงิน